Calculador PFS

Càlcul de la vida útil dels equips d’elevació: PFS i %SWP

Aquesta pàgina web està dissenyada especialment per a aquells que volen comprendre de manera senzilla i ràpida com calcular la capacitat segura de treball (SWP) duna grua, sense necessitat de ser un expert en termes tècnics. Aquí t’explicarem de manera resumida què necessites saber de manera clara i accessible.

Al nostre entorn de treball, les grues tenen un paper crucial en la construcció i el moviment de càrregues pesades. Tot i això, és essencial entendre els límits de vida segura per evitar accidents i danys costosos.

El calculador és un simulador per poder veure com a exemple com varia el valor segons les dades introduïdes, i no s’ha d’utilitzar com una eina certificada. Els resultats obtinguts poden no ajustar-se a la realitat, consulteu-nos en cas de dubtes o si voleu tenir un càlcul més exacte.

Càlcul de la vida útil durant les revisions: Com indiquen les diferents normes ISO 12482:2014, FEM 9755 i la seva homòloga UNE 58919:1995, cal calcular durant les inspeccions el període de funcionament segur. Citem literalment: “Nombrosos elements de la cadena cinemàtica d’un aparell d’elevació de sèrie no són visibles i per tant no es poden verificar regularment en ocasió dels controls prescrits. Per això, pot passar que no sigui possible detectar un trencament o una avaria incipient.

Al llarg del temps, quan el potencial teòric d’utilització, per al qual el mecanisme ha estat dimensionat, s’ha consumat, un perill pot aparèixer amb una probabilitat creixent”.

Així doncs, el potencial d’utilització teòric, en hores de vida per al qual ha estat dissenyada la màquina, permet determinar, comparant-ho amb les sol·licitacions reals de l’aparell en hores, els Períodes de Funcionament Segur (PFS) per a cada mecanisme d’elevació de la màquina. grua.

Quan s’assoleixi o superi la utilització teòrica de servei, s’ha de fer una revisió general per poder continuar utilitzant l’aparell o s’ha de substituir per un de nou. Aquesta revisió general s’ha de fer no més tard dels 10 anys des de la primera posada en servei de la grua i posteriorment, als 10 anys, com a màxim, després de cada revisió general.

El fabricant o l’empresa que fa la revisió general, ha de determinar el valor de la utilització teòrica i la nova data límit per a la revisió general següent. En manteniments només s’empraran peces originals o admeses específicament i per escrit pel fabricant de la grua.

El període de funcionament segur es pot indicar de dues maneres:

  • Segons la norma ISO: on se’ns indica el percentatge de vida útil restant, essent el valor inicial del 100% i el final del 0%.
% SWP = (
D – S / D
) x 100
  • Segons UNE 58919:1995 com un indicador relatiu hores d’ús/ hores de dissenyo, on l’índex de PFSfa referència a la vida consumida.
PFS =
S / D

Quan s’assoleixi o superi la utilització teòrica de servei D, és a dir quan S/D ≥ 1 o %SWP sigui 0, s’ha de desmuntar i fer una revisió general per poder continuar utilitzant l’aparell.

On D són les hores de disseny de l’equip segons el fabricant i la norma FEM, i S les sol·licitacions estimades de la grua acumulades durant tot el temps d’ús.

El càlcul de S s’ha de calcular des de la posada en marxa i s’ha de calcular acumulant el valor S de l’últim servei amb el de l’interval actual utilitzant els llibres de registre de la grua anteriors. Si no existeix, cal calcular S des d’un inici.

Enllaços d’interès per ampliar informació:

Simulador %SWP y PFS

Step 1: Technic Features

Step 2: Calculate the motor operating hours (running hours) per inspection in inverval

Step 3: Calculate the load spectrum factor per inspection inverval

Load % Lifting time %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
Total

X Ti Kmi Si
1.5

% SWP entre intervenciones: % | PFS entre intervenciones:

%SWP total= %SWP entre intervenciones - %SWP anterior

%SWP total: % | PFS total:

Se ha agotado la vida útil de tu equipo.

La vida útil de tu equipo se está agotando.

Tu equipo dispone de buena vida útil.